dimarts, 11 de juny de 2013

Reflexió sobre les meves competències


Arriba l'hora de tancar aquesta assignatura, però abans m'agradaria aturar-me a revisar la primera entrada d'aquest bloc. Just vam començar aquest període de pràctiques, vam reflexionar sobre les nostres competències com a docents basant-nos en les competències poroposades per Perrenoud. Ara que les pràctiques han finalitzat, és hora de reflexionar sobre quins objectius hem assolit dels que ens havíem proposat.

Quant a la competència d'organitzar i animar situacions d'aprenentatge estic convençuda que l'he desenvolupat moltíssim. Gràcies a la meva tutora, que m’ha deixat intervenir en moltes ocasions, he pogut comprovar que som capaç d’organitzar situacions riques en aprenentatges: propostes de jocs, treballs a partir de contes, sessions de cançons i danses, converses, etc. A més, he notat com sorgeix de jo mateixa provocar constantment aquestes situacions amb una pregunta, aprofitant alguna situació imprevista, un conflicte, etc. Totes aquestes situacions són perfectes per a fomentar aprenentatges. A més, he tingut l’oportunitat de programar una setmana sencera (psicomotricitat, plàstica, etc.) on s’han creat situacions d’aprenentatge molt riques.

Quant a la competència de gestionar la progressió dels aprenentatges, he de dir que he procurat realitzar observacions dels moments de joc dels infants per a comprovar l’evolució de cada un d’ells durant aquest quatre mesos, encara que no sempre ha estat possible. També, he procurat comentar les meves conclusions amb la meva tutora, fent incís en el procés de cada infant, per compartir diferents punts de vista.

Quant a la competència de fer front a l’heterogeneïtat del grup he de dir que he treballat bastant aquesta competència. Quan coneixes a cada infant arribes a comprendre com és la seva manera de ser, d’aprendre, de gestionar el seu joc, quins són els seus interessos, etc. Quasi sense adonar-te’n comences a saber què has d’oferir al grup perquè tots els infants es trobin agust i aprenguin. Una de les meves intervencions més directes ha estat crear el “Racó de material reutilitzat” i, precisament, trobo que totes les propostes que es troben en aquest racó són propostes que abasten els diferents nivells del grup i els diferents interessos.

Quant a la competència de treball en equip, és una de les competències que crec que he treballat més. Estic molt contenta dels vincles que he establert, tant amb l’equip docent com amb les meves companys de pràctiques. He après a arribar a consensos, he defensat el meu punt de vista, però tenint en compte els del demés i crec que he après a sumar idees i a fer una bona feina conjunta.

Quant a la competència de participació en la gestió de l’escola tal vegada sigui la que menys he treballat. La part relacionada amb els treballs de gestió que he treballat més de prop ha estat la programació, l’avaluació de les activitats i les reunions d’etapa i de cicle. Aquestes darreres setmanes, també he pogut observar com les mestres començaven a redactar informes i a preparar les reunions de final de curs amb les famílies.

La competència que fa referència a la relació amb les famílies també ha estat una de les més treballades. La sensació és molt positiva, he intentat apropar-me a totes les famílies, però sempre sense solapar la tasca de la meva tutora. En general, he pogut establir vincles amb totes les famílies i hem compartint moments a diari.

Quant a les noves tecnologies dir que hem hagut de demostrar en diverses ocasions les nostres destreses amb les noves tecnologies: obres teatrals, presentacions, projectors, etc. A més, el treball amb el bloc també ha estat una manera de continuar aprenent. Així que aquesta competència també segueix evolucionant.

La darrera competència sobre afrontar els deures i dilemes ètics de la professió també l’he pogut treballar perquè sovint es presenten aquest tipus de dilemes a les aules que s’han de treballar amb els infants i, moltes vegades, també amb els adults. En aquest aspecte, només cal ser fidel al teu sistema de valors i defensar sempre la igualtat, el respecte, la democràcia, la solidaritat i la justícia.

Quant a les competències de l’assignatura, gràcies al núvol d’etiquetes que vaig crear al meu bloc, puc comprovar que he treballat quasi totes i que aquesta feina reflexiva realitzada al bloc m’ha ajudat a assolir-les poc a poc. Encara que vull dir que totes aquestes competències no estan assolides del tot, ja que sempre al llarg de la nostra vida professionals aniran millorant.

Amb aquesta entrada he treballat les competències 2.1 i 2.4 perquè he reflexionat sobre els meus punts forts i els meus punts febles plantejant-me interrogants sobre la formació rebuda i la formació futura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada